TKP HEADLINE

อาชีพท้องถิ่น

         อาชีพท้องถิ่นมีความสำคัญ ซึ่งเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและท้องถิ่นที่อยู่อาศัย อาชีพทำให้เกิดเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นของตนเอง ด้วยวิถีชุมชนของคนภาคอีสานในอำเภอเลิงนกทา ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก อ่านต่อ>>

ศาลาการเปรียญ (หอแจก) สถาปัตยกรรมโบราณ

 


            หอแจกศาลาการเปรียญ คำว่า หอ พจนานุกรมไทยหมายถึงครัวเรือนอาคารที่ใช้เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น หอพระ หอนั้ง หอสมุด ในสถาปัตยกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมไปถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ก็ใช้คำว่าหอ หมายถึงอาคารที่ใช้เพื่อการเฉพาะกิจ อ่านต่อ >>

หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว    

หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว
                        หมู่บ้านศรีฐาน หมู่บ้านในเบตตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร รู้จักกันอีกในชื่อหมู่บ้านทำหมอนขิตบ้านศรีฐาน มีขนบทำเนียมประเพร๊ความเป็ฯอยู่ และการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยาวนาน คือการผลิตหมอนขวานผ้าขิดที่มีการเริ่มต้นมาจากการทำหมอนหนุนซึ่งใช้ในครัวเรือนและการแลกเปลี่ยนสิ่งของ อ่านต่อ>>
 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาลัยข้าวตอก

 


            ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาลัยข้าวตอก งานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ทางชุมชนบ้านฟ้าหยาดจัดแสดงแห่มาลัยข้าวตอกมาตั้งแต่โบราณกาลเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาวันมาฆบูชาหรือเพ็ญเดือนสาม ถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่องค์พระพุทธเจ้าทรงแสดง โอวาทปาติโมกข์ อ่านต่อ>>

กระติบข้าว

 

กระติบข้าวระติบข้าวกระติบข้าว คือ ภาชนะในการเก็บอาหารที่เป็นงานหัตถกรรมอันทรงคุณค่าชนิดหนึ่งที่มากด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นของที่มีประจำบ้านของชาวไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมายาวนาน ใช้สำหรับบรรจุข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้วหรือใช้เก็บเมล็ดพันธุ์พืช หรือแม้แต่ใช้เป็นเครื่องประดับในครัวเรือนหรือประดับสถานที่ต่างๆ เป็นเครื่องจักสานที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่ ใบจาก ใบตาล ใบลาน ต้นคล้า หรือ จากต้นพืชที่มีลักษณะยาวเรียว อ่านต่อ


ศูนย์เรียนรู้การปลูกกระเจียวหวานอินทรีย์ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กลุ่มกระเจียวหวานอินทรีย์ เป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกดอกกระเจียวหวานอินทรีย์ รสชาดหวานกรอบ อ่านต่อ...

การทอผ้าซิ่น กศน.ตำบลนาเวียง

กระบวนการผลิต....การทอผ้า เมื่อเตรียมเส้นยืน โดยขึงบนกี่ เก็บและผุกโยงตะกอเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนการทอผ้า อ่านต่อ....

การสานตะกร้าจากเส้นลาสติก กศน.ตำบลนาเวียง

นำเส้นพลาสติกที่เตรียมไว้ มาสานสลับแนวตั้งกับแนวนอนให้มีลักษณะ เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส จากนั้นสานโดยเพิ่มรอบทีละ 1 เส้นทั้ง 4 ด้าน อ่านต่อ...

การทอผ้าพื้นเมืองลายหอไตรประวัติศาสตร์


กระบวนการผลิต....การทอผ้า เมื่อเตรียมเส้นยืน โดยขึงบนกี่ เก็บและผุกโยงตะกอเรียบร้อยแล้ว อ่านต่อ...

นางศรีจันทร์ ศรีสุขนางศรีจันทร์ ศรีสุข เป็นแกนนำในกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านนาเวียง
กระบวนการผลิต....การทอผ้า เมื่อเตรียมเส้นยืน โดยขึงบนกี่ เก็บและผุกโยงตะกอเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนการทอผ้า ดังนี้คือ 1. เริ่มทอโดยผลักฟืมไปด้านหลัง(ออกจากลําตัวผู้ทอ) เหยียบไม้เหยียบ (หรือไม้ตีนย่ํา)...อ่านต่อ

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดยโสธร. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand