TKP HEADLINE

อาชีพท้องถิ่น

         อาชีพท้องถิ่นมีความสำคัญ ซึ่งเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและท้องถิ่นที่อยู่อาศัย อาชีพทำให้เกิดเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นของตนเอง ด้วยวิถีชุมชนของคนภาคอีสานในอำเภอเลิงนกทา ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก อ่านต่อ>>

ศาลาการเปรียญ (หอแจก) สถาปัตยกรรมโบราณ

 


            หอแจกศาลาการเปรียญ คำว่า หอ พจนานุกรมไทยหมายถึงครัวเรือนอาคารที่ใช้เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น หอพระ หอนั้ง หอสมุด ในสถาปัตยกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมไปถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ก็ใช้คำว่าหอ หมายถึงอาคารที่ใช้เพื่อการเฉพาะกิจ อ่านต่อ >>

หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว    

หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว
                        หมู่บ้านศรีฐาน หมู่บ้านในเบตตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร รู้จักกันอีกในชื่อหมู่บ้านทำหมอนขิตบ้านศรีฐาน มีขนบทำเนียมประเพร๊ความเป็ฯอยู่ และการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยาวนาน คือการผลิตหมอนขวานผ้าขิดที่มีการเริ่มต้นมาจากการทำหมอนหนุนซึ่งใช้ในครัวเรือนและการแลกเปลี่ยนสิ่งของ อ่านต่อ>>
 

วัฒนธรรมความเชื่อที่มีประเพณีบุญบั้งไฟของคนอีสาน

 

วัฒนธรรมความเชื่อที่มีประเพณีบุญบั้งไฟของคนอีสาน

   ปัจจุบันสังคมพุทธไทยชาวอีสานให้ความสําคัญต่อมรดกทางวัฒนธรรม เพราะมองว่าวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาล เมื่อเป็นเช่นนี้การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นหลักสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ และสามารถสร้างมูลค่าได้อย่างมหาศาล โดยการนําเอามรดกทางวัฒนธรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การอนุรักษ์ คือ การรักษาความรู้ที่ดีงาม เช่น ประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งเป็นประเพณีแม่แบบที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนอีสาน ดังจะเห็นได้จากผญาเกี่ยวกับฮิตสิบสองบทหนึ่งว่าฮีตหนึ่งนั้น พอเถิงเดือนหกแล้ว ให้นําเอาน้ำวารีสงโสด ฮดพระพุทธรูปเหนือใต้สู่ภาย อย่าได้ ละเบี่ยงบ้าย ปัดป่ายหายหยุด มันสิ สูญเสียศรี ต่ำไปเมื่อหน้า อย่าได้ไลหนีเว้นแนวคองตั้งแต่เก่าไฟทั้งหลายสิแล่นเข้าเผาบ้านสิเสื่อมสูญ จงพากันทําแท้แนวคองฮีตเก่าเอาบุญไปเรื่อย ๆอย่าถอยหน้าอย่าเสีย" อ่านต่อ>>


ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาลัยข้าวตอก

 


            ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาลัยข้าวตอก งานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ทางชุมชนบ้านฟ้าหยาดจัดแสดงแห่มาลัยข้าวตอกมาตั้งแต่โบราณกาลเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาวันมาฆบูชาหรือเพ็ญเดือนสาม ถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่องค์พระพุทธเจ้าทรงแสดง โอวาทปาติโมกข์ อ่านต่อ>>

ภูหินปูน อ.กุดชุม จ.ยโสธร

 


วัดภููหินปูน ตั้งอยู่บนภูสูง นอกจากเป็นสถานที่สำหรับการปฏิบัติธรรม ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติและชมวิวชั้นดีอีกด้วย เพราะมีกลุ่มหินทรายรูปทรงประหลาดตาจำนวนมากมายกระจัดกระจายบนลานหิน แวดล้อมด้วยต้นไม้น้อยใหญ่สมบูรณ์ นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวชมได้ตามอัธยาศัย พร้อมมองเห็นวิวอำเภอกุดชุมกว้างไกลสุดสายตา อ่านต่อ

กลุ่มสตรีบ้านหัวขัว ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

 การทอผ้าของกลุ่มสตรีบ้านหัวขัว เริ่มจากอดีตชาวบ้านหัวขัวบางส่วนมีการทอผ้าไว้เพื่อถวายวัด หรือใช้ในงานประเพณี ส่วนที่เหลือก็จะเก็บไว้ใช้เอง เป็นของฝากลูกหลานญาติพี่น้องที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด กศน.ตำบลนาคำได้เข้ามาร่วมกลุ่มสตรีบ้านหัวขัว โดยนางอุบล พิลาวัลย์ เป็นผู้สอน และเป็นผู้นำกลุ่ม ในการทอผ้า ปัจจุบัน ผ้าทอมีการจำหน่ายเป็นของฝากประจำตำบล ที่ทาง กศน.ได้ทำการสนับสนุน อ่านต่อ

กระติบข้าว

 

กระติบข้าวระติบข้าวกระติบข้าว คือ ภาชนะในการเก็บอาหารที่เป็นงานหัตถกรรมอันทรงคุณค่าชนิดหนึ่งที่มากด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นของที่มีประจำบ้านของชาวไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมายาวนาน ใช้สำหรับบรรจุข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้วหรือใช้เก็บเมล็ดพันธุ์พืช หรือแม้แต่ใช้เป็นเครื่องประดับในครัวเรือนหรือประดับสถานที่ต่างๆ เป็นเครื่องจักสานที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่ ใบจาก ใบตาล ใบลาน ต้นคล้า หรือ จากต้นพืชที่มีลักษณะยาวเรียว อ่านต่อ


ศูนย์เรียนรู้การปลูกกระเจียวหวานอินทรีย์ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กลุ่มกระเจียวหวานอินทรีย์ เป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกดอกกระเจียวหวานอินทรีย์ รสชาดหวานกรอบ อ่านต่อ...

ประเพณีสงกรานต์

วันที่ ๑๕ เมษายน ที่วัดบ้านนาโป่ง ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร มีงานทำบุญเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดยโสธร. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand