TKP HEADLINE

อาชีพท้องถิ่น

         อาชีพท้องถิ่นมีความสำคัญ ซึ่งเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและท้องถิ่นที่อยู่อาศัย อาชีพทำให้เกิดเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นของตนเอง ด้วยวิถีชุมชนของคนภาคอีสานในอำเภอเลิงนกทา ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก อ่านต่อ>>

ศาลาการเปรียญ (หอแจก) สถาปัตยกรรมโบราณ

 


            หอแจกศาลาการเปรียญ คำว่า หอ พจนานุกรมไทยหมายถึงครัวเรือนอาคารที่ใช้เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น หอพระ หอนั้ง หอสมุด ในสถาปัตยกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมไปถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ก็ใช้คำว่าหอ หมายถึงอาคารที่ใช้เพื่อการเฉพาะกิจ อ่านต่อ >>

หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว    

หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว
                        หมู่บ้านศรีฐาน หมู่บ้านในเบตตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร รู้จักกันอีกในชื่อหมู่บ้านทำหมอนขิตบ้านศรีฐาน มีขนบทำเนียมประเพร๊ความเป็ฯอยู่ และการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยาวนาน คือการผลิตหมอนขวานผ้าขิดที่มีการเริ่มต้นมาจากการทำหมอนหนุนซึ่งใช้ในครัวเรือนและการแลกเปลี่ยนสิ่งของ อ่านต่อ>>
 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาลัยข้าวตอก

 


            ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาลัยข้าวตอก งานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ทางชุมชนบ้านฟ้าหยาดจัดแสดงแห่มาลัยข้าวตอกมาตั้งแต่โบราณกาลเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาวันมาฆบูชาหรือเพ็ญเดือนสาม ถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่องค์พระพุทธเจ้าทรงแสดง โอวาทปาติโมกข์ อ่านต่อ>>

ศูนย์เรียนรู้การปลูกกระเจียวหวานอินทรีย์ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กลุ่มกระเจียวหวานอินทรีย์ เป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกดอกกระเจียวหวานอินทรีย์ รสชาดหวานกรอบ อ่านต่อ...

การทอผ้าซิ่น กศน.ตำบลนาเวียง

กระบวนการผลิต....การทอผ้า เมื่อเตรียมเส้นยืน โดยขึงบนกี่ เก็บและผุกโยงตะกอเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนการทอผ้า อ่านต่อ....

การสานตะกร้าจากเส้นลาสติก กศน.ตำบลนาเวียง

นำเส้นพลาสติกที่เตรียมไว้ มาสานสลับแนวตั้งกับแนวนอนให้มีลักษณะ เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส จากนั้นสานโดยเพิ่มรอบทีละ 1 เส้นทั้ง 4 ด้าน อ่านต่อ...

การทอผ้าพื้นเมืองลายหอไตรประวัติศาสตร์


กระบวนการผลิต....การทอผ้า เมื่อเตรียมเส้นยืน โดยขึงบนกี่ เก็บและผุกโยงตะกอเรียบร้อยแล้ว อ่านต่อ...

นางศรีจันทร์ ศรีสุขนางศรีจันทร์ ศรีสุข เป็นแกนนำในกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านนาเวียง
กระบวนการผลิต....การทอผ้า เมื่อเตรียมเส้นยืน โดยขึงบนกี่ เก็บและผุกโยงตะกอเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนการทอผ้า ดังนี้คือ 1. เริ่มทอโดยผลักฟืมไปด้านหลัง(ออกจากลําตัวผู้ทอ) เหยียบไม้เหยียบ (หรือไม้ตีนย่ํา)...อ่านต่อ

นางกัณตนุช สิทธิพร


นางกัณตนุช  สิทธิพร พื้นเพเป็นคนบ้านสร้างแป้น โดยกำเนิด อาชีพพนักงานส่วนตำบล ที่อบต.สงยาง แต่งงานมี่ครอบครัวที่บ้านสร้างแป้น มาทำการเกษตรในพื้นที่เดิมใช้ปลูก มันสำปะหรัง จำนวน ๒ ไร่  การทำมันสัมปะหรังไม่ค่อยได้ผล  ดินไม่ดี  เป็นดินทราย เลยได้เคยใช้ปุ๋ยเคมี ...อ่านต่อ

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดยโสธร. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand